Stageplan

Mic 1 - banjo

Mic 2 - housle

Mic 3, 4, 5 - vocal

Line 1 - El. kytara

Line 2 - Ak. kytara

Line 3 - Baskytara